กติกาการแข่งขัน (Update 01/02/2022)

รูปแบบของการแข่งขัน

ภารกิจการส่งของจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังปลายทางด้วยหุ่นยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนไปตามเส้นทางที่มีลักษณะเป็นถนนภายในเมืองจำลองได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำกัดเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างและโปรแกรมหุ่นยนต์มาได้ล่วงหน้า 

กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน

1.รุ่น/ผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ทีมผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบด้วยสมาชิกในทีมไม่เกิน 4 คน (รวมอาจาร์ยที่ปรึกษา หากมี)

1.2 การแบ่งรุ่นผู้เข้าแข่งขันมี 1 รุ่น คือรุ่น Adult โดยกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

1.3 ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนสามารถมีรายชื่อเป็นผู้เข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

2.รูปแบบสนามแข่งขัน
พื้นสนามเป็นพื้นเรียบทำจากไม้หรือวัสดุอื่นๆ อาจมีรอยต่อและความต่างระดับเกิดขึ้น โดยมีความหนาอย่างน้อย 5 mm และมีขนาดประมาณ 7200 mm x 4800 mm สร้างเป็นพื้นที่เมืองจำลองประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

2.1 พื้นที่เริ่มต้นการทำงานของหุ่นยนต์มีขนาด 800 x 800 mm รับสินค้ามีขนาด 800 x 800 mm ใช้ในการเริ่มต้นการทำงานของหุ่นยนต์และใช้รับสินค้าเพื่อไปส่งยังปลายทาง

2.2 เส้นทางสำหรัยหุ่นยนต์เส้นทางสำหรับหุ่นยนต์ที่มีความกว้างของทางไม่น้อยกว่า 800 mm โดยแบ่งเป็น 2 ช่องทางด้วยเส้นปะสีเหลืองที่มีความกว้าง 25 mm และมีเส้นขอบด้านข้างเป็นเส้นต่อเนื่องสีขาวขนาดความกว้าง 25 mm ไปตามเส้นทางทั้ง 2 ด้าน รูปแบบเส้นทางมีทั้งทางตรง ทางโค้ง และทางแยก เส้นทางจะห่างจากขอบสนามแข่งขันอย่างน้อย 100 mm

2.3 ตึกและอาคารสร้างขึ้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาด 300 mm x 300 mm และมีความสูงอย่างน้อย 300 mm เรียงอยู่ตาม 2 ข้างทางเป็นระยะโดยจะระบุเลขที่ของอาคารต่าง ๆ ด้วย AprilTag ขนาด 100 mm x 100 mm ติดตั้งสูงขึ้นจากพื้นประมาณ 100 mm และมีเส้นแบ่งเขตของอาคารแต่ละอาคารบริเวณพื้นที่ด้านหน้าเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับวางสินค้า

2.4 พื้นที่ข้างสนามแข่งขันพื้นที่โดยรอบสนามแข่งขันอาจเป็นสีใดก็ได้

2.5 สิ่งกีดขวาง บนเส้นทางจะมีสิ่งกีดกขวางที่หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนที่เพื่อหลบ 1 ชนิดด้วยกันคือ กรวยจราจร

2.6 รูปแบบของกล่องสินค้าที่ต้องส่งจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm และสูง 50 mm มีน้ำหนักไม่เกิน 200 กรัม สร้างด้วยด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติมีหลายสี พิมพ์ด้วยวัสุ PLA (Wall 1.2  mm Top/Buttom 1.2 mm Infill 25%)  โดยจะมี AprilTag เพื่อระบุปลายทางซึ่ง AprilTag ของกล่องพัสดุจะตรงกับ AprilTag ที่อยู่ด้านหน้าอาคารที่ต้องส่ง

รูปภาพอย่างสนามการแข่งขัน

3. ข้อกำหนดของหุ่นยนต์

3.1 ไม่จำกัดขนาดและน้ำหนักของหุ่นยนต์
3.2 ไม่จำกัดชนิดและจำนวนของบอร์ดควบคุม และเซ็นเซอร์ที่ใช้งานสร้างหุ่นยนต์

3.3 หุ่นยนต์จะสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนสำเร็จรูป หรือชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นเองก็ได้ แต่ต้องไม่สร้างความเสียหายให้กับสนามแข่งขัน

3.4 หุ่นยนต์ต้องขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่อยู่บนตัวหุ่นยนต์เท่านั้น ไม่จำกัดกระแสและแรงดันสำหรับแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

3.5 ห้ามหุ่นยนต์เคลื่อที่ด้วยวิธีการลอยตัวขึ้นเหนือพื้นสนาม ให้ใช้วิธีการขับเคลื่อนด้ววยล้อโดยไม่จำกัดชนิดของล้อ

3.6 ห้ามใช้อุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อการแข่งขัน

3.7 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาในด้านแสงสว่าง สนามแม่เหล็ก รวมไปถึงสัญญาณการสื่อสารที่อาจไม่คงที่และมีสัญญาณรบกวน

3.8 หากจำเป็นต้องมีการสื่อสารไร้สายขอให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารมาเอง

4.  รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้

4.1. ช่วงการนำเสนอ เป็นการนำเสนอแนวคิดและไอเดียในการสร้างและปฏิบัติภาระกิจ โดยจะคัดเลือกทีมจำนวน 10 ทีมจากการส่งคลิปวีดีโอนำเสนอภายในกำหนดก่อนวันแข่งขัน แต่ละทีมมีเวลาในการนำเสนอต่อคณะกรรมการไม่เกิน 5 นาทีต่อทีม (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) จะมีคะแนนในส่วนของการนำเสนอ  25 คะแนนและจะนำคะแนนส่วนนี้มาจัดอันดับสำหรับรางวัลรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม

4.2 ช่วงการแข่งขันภาระกิจ เป็นการแข่งขันเพื่อบันทึกคะแนนโดยแต่ะทีมจะมีโอากาสได้ลงแข่งขันภาระกิจอย่างน้อยทีมละ 3 รอบ เวลาในการทำภาระกิจรอบละ 10 นาที (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) โดยจะนำคะแนนรอบที่ดีที่สุดมาใช้ในการจัดอันดับ

5. การเริ่มต้นการแข่งขัน และการยุติการแข่งขัน

5.1 การเริ่มต้นการนำเสนอจะทำก่อนการแข่งขันภาระกิจเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือก 10 ทีมเตรียมพร้อมในบริเวณที่ได้กำหนดไว้และขึ้นนำเสนอต่อกรรมการตามลำดับ

5.2 การเริ่มต้นการแข่งขันภาระกิจ เมื่อถึงเวลาตามกำหนดการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันออกจากสนามแข่งขัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของสนาม ผู้เข้าแข่งขันอยู่ประจำพื้นที่ของทีมตนเอง 

 • 5.2.1 เมื่อกรรมการประกาศเรียกเก็บหุ่นยนต์ให้นำหุ่นยนต์มาส่งในพื้นที่เพื่อบันทึกคุณสมบัตรของหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์ทุกตัวจะต้องปิด Switchให้มีการทำงานใดๆ ในระหว่างก่อนการแข่งขันของทีมตนเอง
 • 5.2.2 เมื่อถึงลำดับการแข่งขันให้นำหุ่นยนต์ของทีมตนเองจากพื้นที่ที่เตรียมไว้เพื่อทำการ Setup โดยแต่ละทีมจะมีเวลาในการ Setup และเวลาแข่งขันเป็นเวลารวม 10 นาที
 • 5.2.3 กรรมการจะให้สัญญาณเริ่มจับเวลา ผู้เข้าแข่งขันสามรถเริ่มดำเนินการ Setup และสามาถขอเริ่มหรือยุติการแข่งขันได้ ตลอดภายในระยะเวลา  10 นาที กรรมการจะบันทึกคะแนนและเวลาไว้
 • 5.2.4 ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบคะแนนและเซ็นรับทราบคะแนนจากกรรมการ

5.3 การยุติการแข่งขันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อ 

 • 5.3.1 ผู้เข้าแข่งขันทำภาระกิจหลักครบถ้วน และทำภาระกิจพิเศษสำเร็จ กรรมการจะบันทึกเวลาตามเวลาจริง
 • 5.3.2 ผู้เข้าแข่งขันทำภาระกิจหลักครบถ้วน และแจ้งกรรมการว่าต้องการยุติการแข่งขันในรอบนั้น กรรมการจะบันทึกเวลา ตามเวลาจริง
 • 5.3.3 ผู้เข้าแข่งขันทำภาระกิจเคลื่อนย้ายพัสดุภาระกิจหลักออกจากคลังพัสดุไม่ครบถ้วน และแจ้งกรรมการว่าต้องการยุติ การแข่งขันในรอบนั้น กรรมการจะบันทึกเวลาการทำภาระกิจเป็น 10 นาทีเต็ม และบันทึกคะแนนตามจริง
 • 5.3.4 หากเกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อการแข่งขัน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรรมการสามาถพิจราณายุติการแข่งขันได้ ทันที 

5.4 การยุติการแข่งขันโดยที่ตัวหุ่นยนต์ไม่อยู่ในพื้นที่ Start จะถูกเพิ่มจำนวน รีไทล์ ให้กับ ทีมนั้นๆ 1 รีไทล์. ยกเว้นการทำภาระกิจกล่องภาระกิจพิเศษเวลาในการแข่งขันจะหยุดโดยอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ไม่ต้องกลับไปในพื้นที่ Start

5.5. การยุติการแข่งขังโดยยังมีกล่องภาระกิจหลักเหลืออยู่ในพื้นที่ Start แต่ละกล่องจะถูกนำหักคะแนนภาระกิจของทีมนั้นๆกล่องละ 15 คะแนน โดยไม่นับกล่องภาระกิจพิเศษ

6. การแข่งขันภาระกิจและการให้คะแนนภาระกิจ

การแข่งขันภาระกิจจะมีการแข่งขันอย่างน้อยทีมละ 3 รอบในแต่ละรอบกล่องพัสดุ 5 กล่องของแต่ละทีมจะสุ่มแยกของแต่ละทีมไม่เหมือนกันโดยให้ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้สุ่มเองเพื่อใช้ในการแข่งขันรอบนั้นๆก่อนเริ่มแข่งขัน และมีกล่องภาระกิจพิเศษอีก 1 กล่องรวมเป็น 6 กล่อง ตำแหน่ง AprilTag บนด้านหน้าอาคารจะมีการเปลี่ยนทุกรอบการแข่งขันหลังจากผู้เข้าแข่งขันทุกทีมส่งหุ่นยนต์ครบแล้ว

6.1 ทุกครั้งที่หุ่นยนต์คลื่อนที่ออกจากจุดเริ่มต้นจะต้องมีกล่องมาด้วยอย่างน้อย 1 กล่อง

6.2 หุ่นยนต์มีหน้าที่นำกล่องพัสดุข้างพื้นที่ Start ไปส่งยังปลายทางให้ถูกต้องในพื้นที่ที่กำหนดไว้ จะได้คะแนนกล่องละ 15 คะแนน และหากสามารถวางกล่องในลักษณะตั้งขึ้นโดยให้ AprilTag อยู่ด้านบนได้จะได้คะแนนเพิ่มอีกกล่องละ 5 คะแนน เมื่อไม่มีกล่องเหลือในคลังพัสดุแล้วจึงจะสามารถขนย้ายกล่องภาระกิจพิเศษได้ หากสามารถส่งจากกล่องภาระกิจพิเศษสำเร็จจะได้อีก 25 คะแนน รวมเป็นคะแนนภาระกิจ 125 คะแนน

6.3 หากหุ่นยนต์นำกล่องพัสดุออกจากคลังพัสดุได้แต่หล่นระหว่างทางให้ถือเป็นอุปสรรค์ในการแข่งขันจะไม่มีการนำออกจากสนามแต่จะนำกลับมาไว้ในพื้นที่เก็บพัสดุข้างสนาม เมื่อมีการีไทล์ หุ่นยนต์กลับเข้าจุดเริ่มต้น หรือมีการยุติการแข่งขันไม่ว่าผู้เข้าแข่งขันจะขอยุติเองหรือหมดเวลาการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งจะเป็นผู้ไปหยิบเอง

6.4 เมื่อหุ่นยนต์ชนสิ่งกีดขวางจะถูกหักครั้งละ 10 คะแนนจากคะแนนรวมที่ได้ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละรอบ และถูกบังคับรีไทล์ (ในแต่ละรอบจะมีสิ่งกีดขวาง 1 ชิ้นเป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจวางอยู่กลางเส้นทางวิ่งได้) กล่องที่อยู่บนตัวหุ่นยนต์จะถูกนำกลับไปไว้ในพื้นที่เก็บพัสดุข้างสนาม

6.5 คะแนน Bonus Time จากจากเวลาที่เหลือทีมที่ทำภาระกิจหลัก 5 กล่องสำเร็จจะได้รับคะแนนพิเศษจากเวลาที่เหลือจากเวลา 10 นาทีของการแข่งขันทุกๆ 10 วินาทีเท่ากับ 1 คะแนน

6.6 คะแนน Bonus Time จากจากเวลาที่เหลือทีมที่ทำภาระกิจหลัก 5 กล่องสำเร็จและทำภาระกิจพิเศษสำเร็จจะได้รับคะแนนพิเศษจากเวลาที่เหลือจากเวลา 10 นาทีของการแข่งขันทุกๆ 10 วินาทีเท่ากับ 2 คะแนน

6.7 หุ่นยนต์ที่ทำภาระกิจหลักได้ไม่ครบ แต่มีอย่างน้อย 1 กล่องสำเร็จ จะไม่ได้คะแนน Bonus Time และจะมีการบันทึกเวลาและคะแนนเป็นสถิติเพื่อใช้ในการจัดอันดับ

6.8 ทีมที่ไม่สามารถทำนำกล่องไปส่งได้อย่างถูกต้องเลยจะไม่ถูกนำมาจัดอันดับ

6.9 เวลาในการทำภาระกิจจะถูกบันทึกต่อเมื่อกล่องภาระกิจพิเศษตกลงสัมผัสพื้นสนามแล้วหยุดนิ่งเท่านั้น

7. การขอรีไทล์

การขอรีไทล์ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอได้หลังจากหุ่นยนต์เคลื่อนที่ออกจากจุด Start ด้วยการยกมือขึ้นและแจ้งต่อกรรมการว่าขอรีไทล์เมื่อกรรมการอนุญาติผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าไปนำหุ่นยนต์กลับมายังจุดเริ่มต้นได้และหากมีพัสดุยังอยู่บนตัวหุ่นยนต์ให้นำกล่องพัสดุนั้นกลับมาวางไว้ในพื้นที่คลังพัสดุก่อนแล้วค่อยนำกลับเข้าไปบนตัวหุ่นยนต์ได้ โดนเวลายังคงเดินต่อไปและกรรมการจะบันทึกจำนวนรีไทล์ไว้เป็นสถิติเพื่อการจัดอันดับ

8. การจัดอันดับ

8.1 การจัดอันดับกรรมการจะนำคะแนนรอบที่ดีที่สุดมาใช้ในการจัดอันดับ โดยทีมที่ไม่มีการรีไทล์จะถูกนำมาจัดอันดับก่อน

8.2 ทีมที่มีการรีไทล์ จะถูกจัดอันดับต่อจากทีมที่ไม่มีการรีไทล์โดยเรียงจากคะแนนของรอบที่ดีที่สุด

8.3 กรณีที่คะแนนเท่ากัน

 • 8.3.1 หากคะแนนรอบที่ดีที่สุดเท่ากันให้นำคะแนนของรอบที่ทำคะแนนได้ดีรองลงมามารวมกันเพื่อใช้ในการจัดอันดับ
 • 8.3.2 หากคะแนนรวมทุกรอบเท่ากันจะนำคะแนนรอบการนำเสนอมารวมเพื่อจัดอันดับ
 • 8.3.3 หากคะแนนรวมทุกรอบเท่ากันจะมีการแข่งขันด้วยการให้หุ่นยนต์วิ่งรอบสนามเพื่อหลบสิ่งกีดขวางจำนวน 1 รอบภายในเวลา 2 นาที ในการแข่งขันรอบพิเศษนี้สามารถชนสิ่งกีดขวางได้โดยไม่ต้องรีไทล์และนำจำนวนสิ่งกีดขวางที่หลบได้มาใช้ในการจัดอันดับ

8.5 คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. การผิดกติกา

9.1 ผู้แข่งขันที่กระทำการดูถูก เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือการกระทำ หรือให้หุ่นยนต์ส่งเสียง, แสดงข้อความ หรือแสดงอากัปกริยาอันเป็นการดูถูก เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม จะถูกปรับแพ้

9.2 หากผู้แข่งขันกระทำการดังต่อไปนี้ จะถือว่าผิดกติกาและปรับแพ้เช่นกัน

 • 9.2.1 ต้องไม่ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการทำงานของหุ่นยนต์ของคู่แข่งขัน เช่น การส่งแสงอินฟราเรดเหรือสัญาณ Network เข้าไปรบกวนการทำงานของหุ่นยนต์ทีมอื่นที่กำลังแข่งขัน
 • 9.2.2 เข้าไปในพื้นที่ของสนามในระหว่างการแข่งขันของทีมอื่น
 • 9.2.3 โยนหรือนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าไปในพื้นที่ของสนามในระหว่างการแข่งขันของทีมอื่น
 • 9.2.4 กระทำการใดๆ ที่ทำให้การแข่งขันหยุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันควร
 • 9.2.5 กระทำการใดก็ตามที่ไม่สุภาพและทำให้เกิดการเสื่อมเสียต่อการแข่งขัน

9.3 ถูกตรวจสอบได้ว่ามีการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยวิธีการใดๆ โดยมนุษย์

10. การประท้วง

การประท้วงใดๆ กระทำภายในเวลาการแข่งขันของรอบนั้นโดยต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนมาแสดงต่อคณะกรรมการโดยกาารตัดสินการประท้วงหากอยู่ในช่วงเวลาแข่งขันจะหยุดเวลาในการแข่งขันและใช้เวลาในการตัดสินไม่เกิน 5 นาที คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากทีมใดกระทำการประท้วงโดยไร้เหตุผลและหลักฐานอันสมควรกรรมการอาจพิจรณาตัดคะแนนทีมนั้นได้

11. รางวัลของการแข่งขัน

11.1 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันและของที่ระลึกจากการแข่งขันในวันซ้อม

 • 11.2 รางวัลของผู้ชนะการแข่งขันในเบื้องต้น อาจมีเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน
 • 11.2.1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท 1 รางวัล
 • 11.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท 1 รางวัล
 • 11.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล
 • 11.2.4 รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท 2 รางวัล

หมายเหตุ : กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะมีประกาศทั้งทางเว็บไซต์และ Facebook ขอให้ผู้เข้าแข่งขันติดตามประกาศ