หากต้องการแก้ไขข้อมูลขอให้ผู้เข้าแข่งขันแจ้งข้อมูล…